De Leefstijlwijzer 2022

COACHES VOEDING DELEEFSTIJLWIJZER VANAMSTERDAM-NOORD DoorhuisartsenAnoukWoolsenKimWittebrood,versiejanuari2022 Insamenwerkingmet:Doras&TeamSportserviceAmsterdam Welzijnoprecept: Aandachtenactiviteitenalsmedicijn Via WelzijnopRecept kunnenhuisartsenen andereeerstelijnszorgverleners(zoalspraktijk- ondersteuners,fysio-energotherapeuten) Amsterdammersmetpsychosocialeproblemen verwijzennaareenwelzijnscoach. WelzijnscoachesinAmsterdamNoord: Noord-Oost: MerelVosseberg, m.vosseberg@civicamsterdam.nl Noord-West: MarcodenHaan, mdhaan@dock.nl OudNoord: ElsAnnegarn, e.annegarn@doras.nl JanineDrewes, j.drewes@doras.nl Beweegcoach Begeleidingnaarpassendbeweegaanbod enstructureelvolhoudenvanbewegenals onderdeelvaneen gezondeleefstijl. AmsterdamNoord: GeertjedeMan,06-82378525, g.deman@doras.nl Algemeen Thuisarts :betrouwbareinformatieover ziekteengezondheid: Gezondeten , Vitaminen en Alcohol . Voedingscentrum :informatieovervoeding. PuurGezond :alleswatjewiltwetenoverecht gezondeten. Diëtistvergoeding: jekrijgteenvergoeding voor3uurperjaar.Voorketenzorgpatiënten (bv.DM2,CVRMenCOPD)isergeenaftrek eigenrisico. Keerdiabetes2om :leefstijlbehandelingvan 24maandenwaarbijjeaandeslaggaatmet voeding,ontspanning,bewegingenslaap. IndeBuurt GezondNoord Doras:Workshops,cursussen overgezondevoedingenvoedingmaatjes. Welzijnoprecept :ziehierboven. Inditdocumentpresenterenweudeleefstijlwijzer.Ditiseen handigoverzicht:hetwijstuenuwzorgverlenerdeweginde verschillendemogelijkhedenomuwleefstijlteverbeteren. ONTSPANNING &SOCIAAL Algemeen Thuisarts:informatieover stress en psychischeklachten . Indebuurt Huisvandewijk :activiteiteninde verschillendebuurthuizen. ParticipatiecentrumEvaenAdam :voorleren ensocialeactiviteiten,zoalscomputerles, NL-les,lees-enschrijfes. Burennetwerk :Koppelenburenaanelkaar vooreensociaalcontactofeenhelpende hand. GezondNoord Doras:cursussenen activiteitenzoalsomgaanmetstressen mindfulness. Welzijnoprecept :Meteenwelzijnscoach wordtgezochtnaareenactiviteitdiepastbij depatiënt. Algemeen Thuisarts ,informatieovergezondbewegen. Nederlandinbeweging ,elkeochtendop NPO1en2. Fysiotherapie: bepaaldeaandoeningenbijde fysiowordenvergoed uitdebasisverzekering (bvknieenheupartrose,ernstigevormen vanCOPD). Ommetje :alleenofmetanderenbewegenin eendigitalegroep. IndeBuurt GezondNoord Doras:aanbodlaagdrempelige beweegactiviteiten. Beweegcoach GeertjedeMan, (ziecontactgegevensbovenin). Foldersoverbeweegactiviteiten,optehalen bijMirjamBarth: mbarth@teamsportservice.nl . Overzichtvansportaanbod: Sportzoeker Amsterdam . Eenvalvoorkomen!Langervitaalthuiswonen kandoorstevigopjebenentestaanenzo eenvaltevoorkomen.Tips,informatieenhet actuelevalpreventieaanbodzijntevindenop www.laatjenietvallen.nl . Binnenkort: www.noordbeweegt.nl hetactuelebeweegaanbodvanNoord. SLAAP Algemeen Thuisarts :informatieoverslapen. Snelbeterinjevel :slapen,minderpiekeren, minderstress. Slaapmakend :slapeloosheidoplossendoor middelvancognitievegedragstherapie. Slaapoefentherapie :professionelehulp bijslaapproblemen,restlesslegsen angstdromen. Indebuurt Slaapcoachenmensendiecktherapeuten: C.BurlageTuindorpNieuwendam P.GunninkenH.VisserMolenwijk . GezondNoord vanDoras:workshopslaap. BEWEGEN Januari2022 Stoppenmetroken vanaf14januariophetHagedoornplein. Ineigentempostoppenmetroken,metsteun vaneenexpert,anderedeelnemersen oefeningen. Aanmelden: , lillian@wequit.nl 0625427042 Februari2022 BewegenWerkt eenprogrammavan15wekengerichtop inbewegingkomen. 2xperweeksamenkomenomtesporten eninformatieuittewisselenovereen gezondeleefstijl. Aanmelden: sandra.vandervlerk@bewegenwerkt.nl 0615906434 Maart2022 NieuwegroepGLI Contactpersoon:NienkeKreté-Tolhuijs Aanmelden: info@moodandfood.nl Programma:CooL Mei2022 HealthBattleGezondNoord programmavan3maanden,waarbij3xper weekwordtbewogen.Jezitineenteamen hetteamkanpuntenontvangendoor aanwezigheid. Aanmelden: gezondnoord@doras.nl CAMPAGNES STOPPENMETROKEN Algemeen Thuisarts: informatie overstoppenmetroken Indebuurt Amsterdamsrookalarm :Uitgebreidoverzicht metverschillendesoortenbehandeloptie, digitaalofliveenineengroepofjuist individueelvoorpatiëntenhulpverleners. Enkelevoorbeelden: Rookstoppoli BovenIJZiekenhuis, Psymind Amsterdam, ›onlinecoaching Wequit , GezondNoord vanDoras: ›Inloop‘RokenEnzo’:eenlotgenotengroep van(ex-)rokersdieelkeweekbijelkaar komenenelkaarsteunen,naarelkaar luisterenenervaringenmetelkaardelen ofbespreken.Elkemaandagmiddagop Hagedoornplein1,van15.30tot17.00uur . ›Cursus‘Stoppenmetroken’wordtregelmatig aangeboden. Algemeen GLI:2-jarigvergoedprogrammagerichtop voeding,bewegingengedragsverandering. Verwijsindicatiesstaanin ditoverzicht . GLIvoorzorgverleners GLIpatiënteninformatie Indebuurt GLIactueelaanbod inNoord DEGECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE